top of page

szkoła podstawowa wraz z przedszkolem | primary school and preschool building

 

lokalizacja | location: Umiastów, Polska | Umiastow, Poland

pow. użytkowa | floor space: 3 108,00 m2

projekt | project: 2010

architektura | architecture: Piotr Kluj, Paweł Litwinowicz

publikacje | publications: www.archirama.pl

            Głównym założeniem projektu było stworzenie architektury nawiązującej swoją formą do architektury regionalnej (niewielkie budynki o układzie dachów dwuspadowych z elewacją wykończoną ciemnym, poszarzałym drewnem). Ze względu na gabaryty budynku postanowiono przekryć cały kompleks szkolny dachami symetrycznymi dwuspadowymi o kącie nachylenia połaci od 25-45 stopni w układzie szczytowym (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Takie rozwiązanie powoduje, iż duży kompleks sprawia wrażenie zespołu budynków, które nie dominują w skali otoczenia. Budynek szkoły staje się dzięki temu przyjazny w odbiorze dla jego użytkownika, który nie czuję się zdominowany przez wielkość budynku. Prosty układ w rzucie w kształcie litery T sprawia, że na działce oraz we wnętrzach nie ma zakamarków, w których dzieci mogą chować się przed okiem nauczycieli.

            Cały kompleks stanowi jedną spójną całość bez wyraźnie dominującej hali sportowej. Bryła o wyraźnym układzie modułowym oraz prostej konstrukcji przy tak rozbudowanej funkcji obiektu sprawia, iż budynek staje się ekonomicznym zarówno pod względem budowy jak również pod względem późniejszej eksploatacji.


            The main assumption of the project was to create an architecture referring to its regional architecture (small buildings with gabled roofs with elevation finished with dark, gray wood). Considering dimensions of the building, it was decided to cover the entire school complex with symmetrical gable roofs with a slope angle of 25-45 degrees in the peak system (according to the local site development plan). This solution causes that the large complex is not dominatingin in the scale of environment. Thanks to this, the school building becomes friendly for the user, who does not feel dominated by the size of the building. A simple plan in a T-shaped projection makes that the plot has no recesses where children can hide from the teachers' eye.

            The whole complex is one coherent whole without a clearly dominant sports hall. A solid with a clear modular system and a simple structure with such an extended function of the building, makes it economically in terms of construction as well as in terms of futher exploitation.

bottom of page